Blinde mensen gaan zien, verlamde mensen gaan lopen, ... dove mensn gaan horen

Matheus 11, 5 en Jesaja 35, 5 - Lezingen zondag 15 december

Op weg naar een Mariale kerk

Op weg naar een Mariale kerk

Paters Maristen, Deventer


Met hart en ziel geloof ik in een Mariale kerk.
Geen kerk die zich inzet voor grootse processies
en die gigantische beelden inzegent,
maar een kerk die leeft zoals Maria.

Zoals Maria het bergland intrekt,
vervuld van het nieuwe leven in haar,
zo trekt de Mariale kerk erop uit en deelt in dorre tijden
met mannen en vrouwen het verlangen
naar nieuw leven, nieuwe hartslag,
naar het onmogelijke dat mogelijk wordt.

De Mariale kerk verheugt zich en zingt.
Het kwaad in de wereld en het ongelukkig lot dat haar zelf treft,
verhinderen haar niet zich te verwonderen
over al het mooie en goede in de wereld
en in de harten van mensen.
Dat is, zo zegt ze, Gods werk.

God staat ook aan het begin van haar eigen leven.
Ze weet hoe Hij als een moeder voor haar zorgt
en hoe Hij als een vader,
wachtend op de thuiskomst van zijn kind,
op de drempel staat.

Bladerend door het fotoalbum van haar leven
ziet ze dat het onwaarschijnlijke gebeuren kan;
foto’s van de omhelzing, de feestring en het grote feest
vertellen haar van oneindige barmhartigheid.

Verder bladerend ziet ze Zacheüs in zijn vijgenboom,
Mattheüs en de tollenaars, een overspelige vrouw,
een Samaritaanse, vreemdelingen, melaatsen en bedelaars,
en een veroordeelde aan het schandhout.

Zo ziet ze voor zich hoe de kerk is:
een kerk die aan niemand wanhoopt,
die de kwijnende vlaspit niet dooft,         
die vol medelijden zorgt voor ieder die,
gewond door het leven, aan de kant van de weg zit.

Ze is een veilige haven,
een toevlucht voor hen die een misstap begingen.
Ze is mater misericordiae, moeder van barmhartigheid.

De Mariale kerk geeft geen antwoord
vóór de vragen gesteld zijn.
Ze gaat geen rechte, geplaveide weg.
Ze kent twijfels, onrust,
de nacht van niet-weten en eenzaamheid.
Dat hoort bij hen die geloven.
Ze gaat in gesprek zonder alles al te weten.
Ze is bereid te delen in het zoekend geloven van mensen.

De Mariale kerk staat ook aan de voet van het kruis.
Ze vlucht dan niet weg achter stevige muren
of in een lieflijke kapel.
Ze vlucht evenmin in een vroom zwijgen
wanneer ze ziet dat mensen verpletterd worden.
Kwetsbaar en moedig kiest ze in woorden en daden
steeds weer de kant van de zwaksten.

In de Mariale kerk waait de pinksterwind,
de wind die ramen en deuren opent en tongen losmaakt.
Eenmaal buiten neemt ze het woord
niet om de leer te verkondigen of om zieltjes te winnen.
Ze vertelt dat de belofte in vervulling gaat,
nu de strijd gestreden is en de boze draak verslagen.
Over het hoe en wat daarvan kan ze alleen maar onbegrijpelijk fluisteren:
om de overwinning te behalen,
heeft God zijn wapens afgelegd.

Aan de voet van het kruis is een nieuwe familie geboren,
de Mariale familie:
‘Toen Hij zijn moeder zag en naast haar de leerling die hij liefhad,
zei Jezus tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon”.
En tot de leerling: “Zie daar uw moeder”.
En van dat ogenblik af nam de
leerling haar bij zich in huis’ (Joh. 19,26-27).

Zusters en broeders, neemt deze uitnodiging ter harte
en heet Maria welkom bij je in huis. Ga met haar je weg.
Je zult het geluk kennen te beminnen en bemind te worden.
En de kerk zal in deze wereld zoals Theresia van Lisieux zegt
een hart zijn van brandende liefde.

(François Marc,1949-1996, Une Église mariale,
in: Des Maristes parlent de Marie, Parijs 1990, pp. 95-98)

PS: Paters Maristen (s.m.)

Begonnen in 1816 door een groep jonge priesters en seminaristen, onder wie Jean-Claude Colin en de heilige Marcellin Champagnat, en goedgekeurd in 1836.
De congregatie zette zich in voor volksmissies in Frankrijk, voor het onderwijs en voor de missionering van de eilandenarchipels in Melanesië en Polynesië. De Franse paters Maristen kwamen in 1911 naar Nederland, waar zij in Hulst een apostolische school begonnen. De paters Maristen behoren tot een groep van congregaties die ontstaan zijn na de Franse Revolutie en die genoemd zijn naar Maria

(de zusters Maristen, de missiezusters van de Sociëteit van Maria, de fraters Maristen en de paters Maristen).

De Maristen kennen ook een lekenbeweging.
De Maristen zijn een actieve apostolische beweging van vrouwelijke en mannelijke religieuzen, priesters en leken die naar het voorbeeld van Maria het Evangelie willen leven en verkondigen.