Geachte parochianen,

Er is een mededeling namens het parochiebestuur en het pastoraal team over wijzigingen in de samenstelling van ons pastoraal team.
Na vijf jaar zal pastor Gauthier de Bekker onze parochies gaan verlaten. Het was zijn eerste benoeming als priester en dan is het gebruikelijk om na ongeveer vijf jaar weer een nieuwe benoeming te krijgen.
Pastor Gauthier zal half juli vertrekken. Eerst gaat hij zich enkele maanden verdiepen in geestelijke begeleiding en daarna volgt in de herfst de benoeming als parochievicaris in de binnenstadsparochie van Utrecht en als gedelegeerde van de aartsbisschop voor het jongerenpastoraat.
We zullen zijn enthousiasme en frisse inbreng zeker missen!
Wij zijn blij voor hem met deze nieuwe stap en wensen hem Gods rijkste zegen toe!
Op zondag 30 juni zullen we tijdens en na de Eucharistieviering van 10.30 uur in de Broederenkerk in Deventer en op zondag 14 juli om 10.30 uur in de basiliek van de H. Kruisverheffing afscheid van hem nemen als lid van ons pastoraal team en als parochievicaris in onze parochies.
U bent allen van harte welkom om hem te komen bedanken en uit te zwaaien.

Het doet ons deugd u meteen te kunnen melden dat onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, per 1 september aanstaande pastor Victor Bulthuis heeft benoemd tot parochievicaris en lid van het pastoraal team in de parochies Heilig Kruis, Heilige Lebuinus en Sint. Marcellinus.

De afgelopen 11 jaar was hij als priester werkzaam in de Heilige Maria Magdalenaparochie in Elst, Huissen, Lent en omgeving.
Pastor Bulthuis is 54 jaar geleden geboren in Goor en groeide daar op. Na een studie journalistiek en filosofie ging hij theologie studeren en volgde de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. In juni 2006 is hij tot priester gewijd.

Afgelopen week was er een plezierige kennismaking met hem en de parochiebesturen en het pastoraal team.
Wij hebben vertrouwen in een goede samenwerking!
De presentatie van pastor Bulthuis zal zijn op zaterdag 7 september.
Over plaats en tijd zullen we u nog informeren.
Heel fijn dat er al meteen zicht is op een opvolger voor pastor De Bekker.

We feliciteren Victor Bulthuis en ook onze samenwerkende parochies met deze nieuwe benoeming en we wensen ook hem van harte Gods rijkste zegen toe.
Als parochiebesturen en pastoraal team zijn we dankbaar voor deze benoeming.

Tot zover deze mededeling en nog een zalig Pinksterfeest.