Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Volgend jaar maart gaan we naar Rome en Assisie!Rome Klein
Er hebben zich al veel belangstellenden voor deze mooie reis aangemeld. Voor hen en ook voor iedereen die er nog over nadenkt maar eerst nog wat meer over deze reis wil weten, organiseren we een informatiebijeenkomst op woensdag 4 oktober om 19.30 uur in parochiezaal ‘De Hoeksteen’ in Boskamp.

Ook op deze website, onder het kopje Verdieping / bedevaarten vindt u meer informatie. Mocht het aantal aanmeldingen meer worden dan voor deze reis mogelijk is, dan gaan we met een reservelijst werken.

Meer info of vragen? Mail dan naar lammie.intveld@hetnet.nl

20230901 150542 Gemiddeld

Zondag 1 oktober  om 15.30 uur
Ook dit jaar organiseert de Broederschap weer het traditionele Kevelaerlof voor de pelgrims die mee zijn geweest met de bedevaart naar Kevelaer, maar zeker ook voor allen voor wie het niet mogelijk was om mee te gaan. Even de sfeer van Kevelaer proeven in de basiliek van de H. Kruisverheffing in Raalte.
Aanvang 15.30 uur. Komt u meevieren? Welkom!

Namens de Broederschap van Raalte e.o.
Ben Lokate, hoofdbroedermeester
Pastoor Ronald Cornelissen

Op 4 oktober begint de bisschoppensynode in Rome over een synodale Kerk: communio, participatio, missio.
“Zonder gebed geen synode” heeft paus Franciscus gezegd en alle gelovigen zijn vanaf het begin gevraagd mee te bidden.
Een groep (jonge) christenen in Nederland geeft gehoor aan de oproep van Paus Franciscus om te bidden voor onze kerk. Door het hele land worden er op zaterdag 30 september 2023 oecumenische gebedsvieringen gehouden om in verbondenheid met ‘Together: Samenkomst van Gods Volk’ in Rome te bidden voor het synodale proces in onze kerk en voor de eenheid van alle christenen. De Katholieke Vereniging voor Oecumene roept u van harte op om u aan te sluiten bij dit gebed.
De Vereniging is zelf met een oecumenisch samengestelde groep enthousiaste jongeren aanwezig bij het oecumenisch avondgebed op 30 september in Rome, een initiatief van Taizé dat warm werd onthaald door Paus Franciscus. Zij bidden volgende week met en voor Mgr. Hoogenboom en alle andere leden van de synode die daags erna van start gaat. Naast Paus Franciscus en elf andere prominente leiders uit het wereldchristendom zal Mgr. Wallet, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht, de jongeren in Rome voorgaan in dit gebed, dat plaatsvindt in de stijl van Taizé.
Tot onze vreugde gaan veel christenen in Nederland in op de uitnodiging om ook elders in de wereld aan te sluiten bij dit bijzondere gebed. Paus Franciscus heeft meermaals benadrukt dat het synodale proces in onze kerk gevoed wordt door de wijsheid en ervaring van andere kerken en dat de oecumene op haar beurt een nieuwe impuls kan krijgen door de oefening in synodaliteit. De huidige gebeurtenissen geven veel hoop dat dit waar is! Sluit u aan bij één van deze initiatieven? Of bidt zelf ook mee op zaterdag 30 september?
De Vereniging is bijzonder dankbaar voor de steun die onze kerk van andere christenen krijgt in dit grote, mooie, maar ook moeilijke proces. Echt naar elkaar luisteren – en samen naar de Heilige Geest - is een hele opgave! Net als het samenwerken op alle niveaus, met alle gedoopte christenen: vrijwilligers, bisschoppen, gebedskringen, catecheten, pastoraal werkers, priesters, parochianen die meer of minder betrokken zijn op het kerkelijk leven, binnen en buiten de eigen kerkelijke traditie…
Alles over onze reis en de initiatieven in Nederland vindt u op www.oecumene.nl/together .

Gebed voor zegen over de synode:
Tot de Heilige Geest, de Schepper en Heer van de Kerk,
die haar door de tijd heen leidt
en haar steeds met zachtmoedigheid voortstuwt, richten wij deze smeekbede:
Kom, Gij die steeds alles nieuw maakt!

Kom, Heilige Geest, ziel van de Kerk:Synode2124
wil het zwoegen, de hoop en het verlangen
van ieder die betrokken is bij de synodevergadering,
tot eenheid brengen en laat het vrucht dragen.
Wij smeken U: Kom, Gij die steeds alles nieuw maakt!

Kom, zachte Adem van God,
Gij die in Jezus de kwijnende vlam laat oplaaien,
en die kracht schenkt aan het geknakte riet.
Wij roepen U aan: Kom, Gij die steeds alles nieuw maakt!

Kom, Schepper Geest,
Gij die verdorde beenderen herstelt,
de verlorenen verzamelt, en talen die elkaar niet begrijpen,
tot dialoog brengt. Wij bidden U:
Kom, Gij die steeds alles nieuw maakt!

Kom, brandend vuur van God,
Gij die elke ijdele gedachte zuivert, elke droefheid verbrandt
en verandert in vreugde om een nieuwe geboorte.
Wij vragen U: Kom, Gij die steeds alles nieuw maakt!

Kom, Schoonheid van de nederigen en de armen,
en richt de mooie bruid van het Lam op
door de tranen van hen die vrede liefhebben
en hongeren naar gerechtigheid.
Wij smeken U:
Kom, Gij die steeds alles nieuw maakt!

Kom, goddelijke Vergeving, en bekeer ons tot uw adem
die ons verzoent voor een nieuwe omgang met elkaar.
Wij roepen U aan: Kom, Gij die steeds alles nieuw maakt!

Kom, ongenaakbare Wijsheid,
en vervul ons met uw synodale gaven.
Wij vragen U met aandrang:
Kom, Gij die steeds alles nieuw maakt!

Kom, onfeilbare Hoop van de Kerk,
en ontketen dromen en verlangens
die beantwoorden aan het hart van God,
ook al lijken ze onmogelijk in het oog van de mens.
Wij smeken U:
Kom, Gij die steeds alles nieuw maakt!