Blinde mensen gaan zien, verlamde mensen gaan lopen, ... dove mensn gaan horen

Matheus 11, 5 en Jesaja 35, 5 - Lezingen zondag 15 december

Nieuws

Ja, ik geloof...ja, ik beloof

Willibrord, Boskamp

  • 003.JPG.jpg

In een mooie en sfeervolle viering is pastoraal werker Evelien Reeuwijk op zondag 13 januari gepresenteerd als nieuw lid van het pastoraal team van de samenwerkende parochies H.Kruis en H.Lebuinus.

Nadat Vicaris Cornelissen in zijn hoedanigheid van bischoppelijk vicaris de benoemingsbrief had voorgelezen, legde Evelien haar eed van trouw af bij de doopvont. Letterlijk omringd door de collega’s van het pastoraal team bevestigde zij haar geloof en beloofde zij zich ten volle in te zetten voor haar pastorale taak.
Hierna werd Evelien welkom geheten door het hele pastorale team. Op de vraag van de pastoor of ook alle vrijwilligers bereid waren samen met Evelien te werken aan de verdere ontwikkeling van de parochie, klonk ook vanuit de kerk een overtuigd “Ja, dat willen wij”.

Op deze zondag van “de doop van de Heer” begon pastoor Cornelissen zijn homilie met een verwijzing naar de Nieuwjaarsduiken in het hele land, tot aan Diepenveen toe! En hoewel bewonderenswaardig dapper, gaf hij toe, heeft het niet dezelfde diepgang als het water ingaan om gedoopt te worden.
Als Jezus zich in de Jordaan door Johannes de Doper laat onderdompelen, laat dopen, toont Hij hiermee aan klaar te zijn om zijn taak op zich te nemen.
Wie zich liet dopen, gaf daarmee aan te beseffen dat men fouten had gemaakt, maar eenmaal herrezen na de onderdompeling een nieuwe start kon maken. Dat de Goddelijke Zoon aansluit bij dit ritueel, en zich solidair toont met kleine, falende, gewonde mensen, was een eerste gebaar van Zijn liefde voor de mens.

Door de doop word je opgenomen als lid van de kerk, lid van de gemeenschap. Zo ook Evelien vandaag: warm onthaald als nieuw pastoraal teamlid van onze beide parochiegemeenschappen.
Vice-voorzitter Johan Grobbée benadrukte de ruime ervaring die Evelien heeft met pastoraal opbouwwerk door werkzaamheden in diverse parochies.
Haar opdracht: zich bezighouden met “de kerk van de toekomst” én “de toekomst van de kerk”.
Een grote uitdaging, gezien het feit “dat er de komende jaren een herbezinning moet plaatsvinden op de wijze waarop wij ons als kerk organiseren en manifesteren”.

Het pastoraal team, het bestuur, alle vrijwilligers en parochianen wensen Evelien veel succes, maar ook veel plezier met haar werkzaamheden in de geloofsgemeenschappen in het mooie Salland.

Foto's presentatieviering Evelien van Reeuwijk. De foto's werden gemaakt door Harry Mulder