Blinde mensen gaan zien, verlamde mensen gaan lopen, ... dove mensn gaan horen

Matheus 11, 5 en Jesaja 35, 5 - Lezingen zondag 15 december

De Kruisweg

In de Veertigdagentijd kunt u de kruisweg langs de staties in de kerk meelopen.
Biddend en zingend gaan we dan met Jezus mee op zijn laatste weg van lijden en sterven.
In de kruisweg van Jezus kunnen we stukjes van onze eigen levensweg herkennen en het verdriet en lijden van andere mensen. Tegelijkertijd mogen we uit Jezus’ kruisweg kracht en troost putten door het vertrouwen in Gods nabijheid en de hoop op Pasen.


Data 2017

 

 

 

Jezus' lijdensweg overwegen langs de kruiswegstaties

De kruisweg is een godsdienstoefening waarbij gelovigen al biddend en zingend langs de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus trekken.

Lijdenstaferelen
De Kruisweg is een oefening van Devotie. Biddend en zingend overwegen gelovigen het lijden van Christus door symbolisch de weg - de 'kruisweg' - af te leggen die hij op zijn sterfdag ging. De kruisweg telt veertien lijdenstaferelen, de zogenoemde staties.

Traditionele veertien Staties
In 1751 werden de volgende veertien staties vastgelegd:
1.     Jezus wordt ter dood veroordeeld
2.     Jezus neemt het kruis op zijn schouders
3.     Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
4.     Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder
5.     Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen
6.     Veronica droogt het gelaat van Jezus
7.     Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis
8.     Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem
9.     Jezus valt voor de derde maal onder het kruis
10.    Jezus wordt van zijn kleren beroofd
11.    Jezus wordt aan het kruis genageld
12.    Jezus sterft aan het kruis
13.    Het lichaam van Jezus rust in de armen van zijn moeder
14.    Jezus wordt in het graf gelegd

Samen of alleen
De Kruisweg kan de vorm hebben van een gezamenlijke viering. Meestal vindt die plaats op Goede Vrijdag. Een priester, diaken of andere voorganger, eventueel vergezeld door assistenten, trekt dan voorbij aan de afbeeldingen van de veertien staties die in de kerk of kapel prijken. Het is een goed gebruik dat bij iedere statie één of meerdere strofen van het Stabat Mater gezongen wordt. De Kruisweg kan ook individueel worden gebeden. De gelovige overweegt dan in stilte of hardop het lijden van Christus.

Late Middeleeuwen
De Kruisweg stamt uit de late Middeleeuwen. In Jeruzalem zochten pelgrims naar de plaatsen waarlangs volgens het Nieuwe Testament en de overleveringen de lijdensweg van Jezus had gevoerd. Toen alle plaatsen eenmaal gemarkeerd waren vormden ze tezamen de Kruisweg, in het Latijn Via Crucis genoemd. Ook werd wel van de Via Dolorosa oftewel Lijdensweg gesproken.

Van Jeruzalem naar Europa
Het voorbeeld van de Kruisweg van Jeruzalem maakte grote indruk op de gelovigen in de Kerk van het Westen. Op veel plaatsen werden vergelijkbare lijdensroutes gecreëerd, soms in de open lucht, langs de wegen of tegen een heuvel op, soms ook in een kerk of kapel.

Bron: RKK.nl

Kruisweg thuis meebidden?

Wilt u thuis een kruisweg meebidden?

Gebedsboekje KRUISWEG LEVENSWEG

Gebedsboekje KRUISWEG UBI CARITAS

Gebedsboekje KRUISWEG VAN HET ZWIJGEN

Gebedsboekje JEZUS EN IK OP DE KRUISWEG

@miekedejong

Terug naar → Home Vieren/bid met ons mee

@mdejong